Thông tin kỹ thuật

THÔNG TIN KỸ THUẬT

        
            
                            
 
All New D-MAX model
                   
              

            
                             
            
 
 D-MAX model
       
       

            
                              
            
 
 Bình điện
   

    
           
                            
 

 N-series model               
 :: Nội dung đèn cảnh báo và chỉ thị trên xe Isuzu N series
              

            
                             
            
 
 N-series & F-series